Mối quan hệ giữa tín ngưỡng và "hiện tượng tôn giáo mới"- Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

GS.TS. Đỗ Quang Hưng

Bài viết đã công bố trên TC Nghiên cứu Tôn giáo số 3 & 4 năm 2011

1

Bạn có thể tham khảo bài viết này tại YAV:

Kỳ đầu: Đỗ Quang Hưng 2011, Mối quan hệ giữa tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới (kỳ đầu)

Kỳ tiếp và hết: Đỗ Quang Hưng 2011, Mối quan hệ giữa tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới (kỳ tiếp)