Tôn giáo và tín ngưỡng của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam-Mấy vấn đề đặt ra

Đỗ Lan Hiền

Bài viết đã công bố trên Tập chí Nghiên cứu Tôn giáo số 1-2009

Nguồn: http://www.vjol.info/index.php/rsr/issue/archive

Việt Nam chúng ta là một quốc gia đa tộc nguời, mỗi tộc người có những phong tục, lối sống, tâm lí, văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Song, các tộc người đó vì sống chung trong một điều kiện tự nhiên, xã hội lâu dài, nên nhìn trên tổng thể, phong tục, lễ nghi, lối sống có nhiều điểm tương đồng tạo thành một khối thống nhất làm nên dân tộc Việt Nam. Do vậy, khi nói đến văn hoá, tôn giáo của dân tộc Việt Nam, chúng ta thường hay chú trọng đến cái chung, cái thống nhất và có phần bỏ quên cái riêng, cái thiểu số, cái khác biệt phong phú của văn hoá, nếp sống, tín ngưỡng, tôn giáo của 54 tộc người cư trú rải rác trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Trong bài viết này, tôi muốn nêu lên những suy tư về tôn giáo của tộc ng−ời Thái ở Tây Bắc Việt Nam hiện nay, trong tình hình diễn biến chung về tôn giáo có nhiều phức tạp tại một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số của chúng ta như Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Bạn có thể tham khảo toàn văn bài viết tại đây: Đỗ Lan Hiền 2009 Tôn giáo tín ngưỡng của người Thái ở Tây Bắc VN