Vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong hiến pháp 1992: Luận cứ cho 1 nhu cầu sửa đổi

GS.TS Đỗ Quang Hưng

Bài viết công bố trên TC Nghiên cứu Tôn giáo số 1-2012
Nguồn: http://www.vjol.info/index.php/rsr/issue/archive

Ngày 15/4/1992, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kì họp thứ 11 đã nhất trí thông qua bản Hiến pháp 1992. Hiến pháp 1992 có những nội dung mới so với nhiều bản Hiến pháp trước đó, thể hiện tinh thần đổi mới của Đảng và Nhà nước về nhiều mặt từ kinh tế đến xã hội, đặc biệt trong đó có đổi mới với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo mà điểm tập trung là Điều 70 của Hiến pháp này. Nguyên văn Điều 70 như sau:

“Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.

Từ đó đến nay chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thể chế hóa Điều 70 này cũng như quá trình thi hành Hiến pháp 1992 cùng hàng loạt những văn bản có liên quan trong lĩnh vực sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân nói……

Bạn có thể tham khảo toàn văn bài viết tại đây: Đỗ Quang Hưng 2012 Vấn đề tín ngưỡng tôn giáo trong hiến pháp 1992