Loại hình tôn giáo nguyên thủy trong lễ hội Chăm

Sakaya (Văn Món)

Bài viết đã công bố trên tạp chí nghiên cứu Tôn giáo số 1 năm 2003

Nguồn: http://www.vjol.info/index.php/rsr/issue/archive

Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây văn hóa Chăm được các nhà nghiên cứu quan tâm. Do đó đã có nhiều công trình khoa học về người Chăm, văn hóa Chăm ra đời. Nhưng cho đến nay vấn đề giữa tín ngưỡng và tôn giáo người Chăm vẫn còn là vấn đề đang đặt ra: Bàlamôn và Hồi giáo có phải là tôn giáo chính thống người Chăm hay không? Họ tiếp nhận và cải biến hai loại hình tôn giáo này như thế nào? Tín ngưỡng bản địa của họ ra sao? Đây là vấn đề hiện nay các nhà nghiên cứu, các chức sắc người Chăm, các nhà quản lí tôn giáo ở Trung ương và địa phương vẫn đang quan tâm. Bài viết này muốn thông qua một góc nhỏ về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trong lễ hội Chăm để góp thêm tư liệu cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí tôn giáo nhận diện thêm về tín ngưỡng, tôn giáo của người Chăm hiện nay.

Bạn có thể tham khảo toàn văn bài viết này tại đây: Sakaya 2003 Loại hình tôn giáo nguyên thủy trong lễ hội Chăm