Một số nhận xét về Chủ nghĩa Marx cấu trúc trong nhân học

Some reflections on anthropological structural Marxism.

Stephen Nugent Journal of Royal Anthropological Institute, 13:2, pp.419-431
Tác giả: STEPHEN NUGENT, Goldsmiths College, University of London
Correspondence to Department of Anthropology, Goldsmiths College, University of London,
New Cross, London SE14 6NW, UK. ana01sln@gold.ac.uk
Nguyên bản: Stephan Nugent 2007. “Some reflections on anthropological structural Marxism.” Journal of Royal Anthropological Institute, 13:2, pp.419-431
Người dịch: Nguyễn Văn Sửu, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt
Chủ đề chính được thảo luận ở đây là một tóm lược về chủ nghĩa Marx cấu trúc trong nhân học (anthropological structural Marxism) và khả năng về tính phù hợp của nó hiện nay. Vấn đề này được gói gọn trong một số câu hỏi tổng quát: dựa vào cơ sở nào mà các lý thuyết giải thích được du nhập vào và bị loại khỏi nhân học? Thảo luận về ‘structural Marxism’ được
trình bày trong các tranh luận gần đây về sự khát khao của nhân học văn hóa-xã hội vốn có truyền thống gắn kết với các lĩnh vực khác của nhân học và được lập luận rằng sự chia tách của các lĩnh vực là một sự chuyển dịch lý thuyết mang tính thụt lùi.
Xem toàn văn bản dịch tại đây: Anthropology-Stephen-Nugent-Vietnamese