“Tôi cần bao nhiều nghiên cứu trường hợp?”: Về khoa học và lôgic của việc chọn trường hợp trong nghiên cứu dựa vào điền dã

“Tôi cần bao nhiều nghiên cứu trường hợp?”: Về khoa học & lôgic của việc chọn trường hợp trong nghiên cứu dựa vào điền dã  

Tác giả: Mario Luis Small, Đại học Chicago, Mỹ
Người dịch: Nguyễn Thị Hiền
Nguồn: Mario Luis Small 2009. `How many cases do I need?’: On science and the logic of case selection in field-based research’. Ethnography, 10 (1): 5-38

Tóm tắt: Ngày nay, công trình nghiên cứu của các nhà dân tộc học và nhà nghiên cứu theo phương pháp định tính trong các lĩnh vực như tình trạng nghèo đói ở thành thị, vấn đề nhập cư, sự bất bình đẳng được các nhà nhân khẩu học, các nhà xã hội học định lượng và thậm chí cả các nhà kinh tế học tham khảo, đánh giá và trích dẫn. Họ cũng đối đầu với nhu cầu nghiên cứu trường hợp về tình trạng nghèo đói, các dân tộc thiểu số, các nhóm người nhập cư và các cộng đồng cư dân mà những nhà nghiên cứu này không chỉ đưa ra các vấn đề lý thuyết mà còn đề cập đến các vấn đề kinh nghiệm thực tiễn ở trong những trường hợp khác (mà không được quan sát trực tiếp). Nhiều học giả đã tiến hành nghiên cứu bằng cách kết hợp các phương pháp định lượng trong việc xây dựng dự án, như lựa chọn ngẫu nhiên người cung cấp thông tin cho các dự án nhỏ và dựa vào phỏng vấn sâu, hay xác định những cộng đồng cư dân ‘đại diện’ đối với các trường hợp nghiên cứu dân tộc học, nhằm nâng cao tính khái quát hoá. Bài viết này đánh giá các chiến lược nghiên cứu và đưa ra luận điểm rằng các nhà nghiên cứu không đạt được mục đích nghiên cứu. Bài viết cũng giúp chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của các giả định nghiên cứu nhằm nhấn mạnh các chiến lược nghiên cứu, mà từ đó xác định bằng cách nào những trường hợp nghiên cứu thực tiễn có thể nói lên được về những trường hợp nghiên cứu khác. Bài viết giới thiệu hai phương pháp thay thế khác nhau trong thực tế nghiên cứu hiện tại, và đề nghị nên có những mục đích rõ ràng hơn trong lôgíc thực hiện các công trình nghiên cứu dân tộc học trong một môi trường học thuật đa phương pháp.

Xem nội dung toàn văn tại đây: anthro2009-small-vietnamese