Tại sao nhân học văn hóa xã hội cần mô hình trải nghiệm có tính tiến hóa của John Dewey

Tại sao nhân học văn hóa xã hội cần mô hình trải nghiệm có tính tiến hóa của John Dewey
Why sociocultural anthropology needs John Dewey’s evolutionary model of experience
Derek P. Brereton
Tác giả: Derek P.Brereton, Adrian College, Adrian, MI, USA
Người dịch: Nghiêm Liên Hương và cộng sự

Tóm lược
Bài báo này tìm ra những khiếm khuyết trong lý thuyết nhân học văn hóa xã hội đương thời và kiến nghị rằng mô hình trải nghiệm có tính tiến hóa của John Dewey có thể có là điểm xuất phát để sửa chửa những nhược điểm này. Nghiên cứu của Dewey là nền tảng của nhiều khía cạnh của chủ nghĩa hiện thực phê phán đương thời, một lựa chọn thay thế cho cả chủ nghĩa thực chứng và thuyết tương đối/chủ nghĩa văn hóa học được đưa ra bởi nhà triết học Roy Bhaskar và được sử dụng bởi những nhà khoa học xã hội như Margaret Archer và Berth Danermark. Những quan tâm gần đây trong nhân học tới trải nghiệm đa phần bỏ qua đóng góp to lớn của Dewey. Điều then chốt của đóng góp này là trải nghiệm được đặt trong bản chất của nhân tính được tiến hóa trong tự nhiên. Tôi nâng cao mô hình của Dewey bằng cách giải thích 12 đặc điểm xuyên văn hóa của trải nghiệm.
Từ khóa: Chủ nghĩa hiện thự phê phán, văn hóa, văn hóa chủ nghĩa, John Dewey, tiến hóa, trãi nghiệm, chủ nghĩa hiện thực, thuyết tương đối

Xem toàn văn bài dịch tại đây: anthro2009-brereton-vietnamese