Logic giới và sự thể hiện (xóa bỏ) giới trong môi trường công việc

Logic giới và sự thể hiện (xóa bỏ) giới trong môi trường công việc

© 2009 The Author(s) Volume 17 Number 2 March 2010 Journal compilation © 2009 Blackwell Publishing Ltd
Logic giới và sự thể hiện (xóa bỏ) giới trong môi trường công việc
Tác giả: Elizabeth K.Kelan
Nguyên bản: Elisabeth K. Kelan 2010. “Gender logic and (Un)doing gender at work”. Gender, Work & Organisation, Vol. 17, No. 2, pp. 174-194.
Người dịch: Nguyễn Thị Phương Châm và Vũ Thành Long
Thể hiện giới là một khái niệm phổ biến trong các nghiên cứu về công việc hoặc tổ chức để chỉ ra sự kiến tạo của giới thông qua những tương tác diễn ra trong các tổ chức. Ngày nay, các nhà nghiên cứu đồng thời bắt đầu tìm hiểu những cách mà giới được xóa bỏ. Bài viết này giải thích hai cách hiểu về việc thể hiện giới dựa trên cách tiếp cận phương pháp luận dân tộc học, phương pháp hậu cấu trúc và diễn ngôn, đồng thời chỉ ra cách mà những lý thuyết tiếp cận này mang lại những cách khác nhau để xóa bỏ giới. Hai cách tiếp cận này được tìm hiểu nghiêm túc thông qua nghiên cứu định tính với những người công nhân làm trong lĩnh vực công nghệ truyền thông. Do vậy, bài viết này kiểm tra những cách mà có thể qua đó giới bị xóa bỏ bằng cả hai cách tiếp cận phương pháp dân tộc học và hậu cấu trúc/diễn ngôn. Bài viết đóng góp thêm hiểu biết về những phương pháp tiếp cận thể hiện giới và xóa bỏ giới trong công việc bằng cách làm rõ những gợi ý cho các nghiên cứu về giới, tổ chức và công việc.
Từ khóa: thể hiện giới, xóa bỏ thể hiện giới, trường phái hậu cấu trúc, phương pháp luận dân tộc học, tổ chức, công việc
Xem bản dịch tại đây: Anthropology-Elisabeth-Kelan-Vietnamese