Cây Cacao ở Đắc Lắk-Những rào cản chính đối với sự phát triển trong các tộc người thiểu số tại chỗ

Tập thể tác giả:

ThS. Lê Quang Bình, TS. Hoàng Cầm, TS. Đào Thế Đức, KS. Niê Y Hoàng, TS. Phạm Quỳnh Phương, TS. Lê Kim Sa, TS. Mai Thanh Sơn, ThS. Nguyễn Quang Thương

Viện nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường (iSEE)

Lời nói đầu


Nghiên cứu này do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tổ chức thực hiện. Báo cáo tổng hợp của nghiên cứu được viết bởi nhóm tư vấn độc lập đến từ Viện Nghiên cứu Văn hóa (TS. Hoàng Cầm, TS. Phạm Quỳnh Phương), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (TS. Đào Thế Đức), Trung tâm Phân tích – Dự báo, Viện KHXH (TS. Lê Kim Sa), Viện Phát triển bền vững vùng Trung bộ (TS. Mai Thanh Sơn), Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ThS Lê Quang Bình, ThS. Nguyễn Quang Thương) và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lắk (KS. Niê Y Hoàng). Các kết quả được đưa ra trong báo cáo chủ yếu dựa trên những thông tin do nhóm tư vấn thu thập được tại huyện Lắk và việc phân tích các nguồn tài liệu thành văn.

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tư vấn đã nhận được sự hợp tác/giúp đỡ của UBND Tỉnh Đắk Lắk, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Dân tộc, Trung tâm Khuyến nông; chính quyền huyện Lắk; chính quyền và nhân dân các xã Yang Tao và Đắk Phơi; và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Sau khi tham vấn các bên liên quan ở cơ sở, nhóm tư vấn đã chia sẻ những phát hiện chính với các cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lắk, các cán bộ Phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu. Nhóm tư vấn xin tri ân sự hợp tác/giúp đỡ hiệu quả đó.

Mặc dù đã rất cố gắng để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đặt ra, song báo cáo không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định. Tập thể tác giả mong nhận được sự đóng góp chân thành của các tổ chức hữu quan và Quí vị.

Xin trân trọng cảm ơn.
Tập thể tác giả
 
Bn đc quan tâm có th tìm đc toàn văn bài viết này ti trang nhà ca vin iSEE
Hin YAV đang có bn đc th (sample/demo) mt s trang ca tài liu, bn nào quan tâm, vui lòng liên lc trc tiếp vi tác gi gi bài này ti YAV